Algemene Leveringsvoorwaarden

Om ervoor te zorgen dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over wat er precies is afgesproken en onder welke voorwaarden Musiqmama kan kwaliteit kan leveren, zijn er, in aanvulling op de specifieke afspraken in de overeenkomst(en), ook Algemene Leveringsvoorwaarden opgesteld. 

Artikel 1

Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Musiqmama met een afnemer, client of klant sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden. Musiqmama wordt verder genoemd “de leverancier”. Degene die met Musiqmama een overeenkomst tot afnemen aangaat, wordt verder genoemd “de afnemer”.

Kwaliteit

Artikel 2
De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 3
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert, waaronder de gebruikelijke tarieven van de leverancier.

Artikel 4
Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden schriftelijke afspraken gemaakt over:
– het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, eventuele eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
– wie de afnemer is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
– een planning van de werkzaamheden
– het geldende honorarium en overige kosten (zie ook artikelen 19 en 20 van deze Algemene Voorwaarden)

Artikel 5
Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

Indicatieve Planning en/of duur van de overeenkomst

Artikel 6
De werkzaamheden kunnen in principe worden aangevangen binnen een week, na de ontvangst van een ondertekende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7
De opdrachten zullen uitgevoerd worden over een periode van circa 3 á 8 maanden, mede afhankelijk van deadlines van de media en tenzij afwijkend van deze overeenkomst schriftelijk wordt overeengekomen tussen de leverancier en de afnemer.

Informatie en benodigde materialen van de afnemer

Artikel 8
Bij verstrekking van opdracht tot het doen van publiciteit dient de afnemer tijdig (vóór aanvang van de werkzaamheden) ALLE benodigde informatie/materialen aan te leveren bij de leverancier.

Artikel 9
ALLE voor publiciteit benodigde materialen moeten UITERLIJK 4 MAANDEN VOOR DE RELEVANTE SPEELDATA EN/OF CD RELEASE bij de leverancier aangeleverd worden. De van tevoren benodigde materialen voor een publiciteitscampagne zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

1. teksten*:
(a) ’n goede, actuele beschrijving van de band
(b) biografiën van de musici
(c) indien beschikbaar: perscitaten of quotes over de muziek/band/artiest

2. beeldmateriaal*:
(a) minimaal 1 goede persfoto (bandfoto/foto van de bandleider op hoge resolutie: minimaal 300 dpi op ware grootte)
(b) het artwork / beeldmateriaal (op hoge resolutie: minimaal 300 dpi op ware grootte)

3. videomateriaal*: minimaal 1 YouTube video die representatief is voor het project

4. audiomaterialen* :
(a) fysieke CD’s als deze beschikbaar zijn, om aan de contacten toe te sturen. LET OP: Voor publiciteit rondom een CD release is het beschikbaar zijn van ruim voldoende fysieke exemplaren van de CD minimaal 5 maanden voor aanvang van de werkzaamheden vereist.
(b) online audiomateriaal: minimaal 3 representatieve tracks van de meest actuele CD die online staan (in de eigen website/op soundcloud/op bandcamp/op Reverbnation/op Dropbox, of afgeschermd op een site waar eerst ingelogd moet worden)

5. Overigen: technical rider + stageplan (voor Live Airplay of TV performances)

* = Indien de leverancier het aangeleverde audiomateriaal, tekstmateriaal, beeldmateriaal of andere promotiemiddelen als van onvoldoende kwaliteit beoordeelt – ongeacht of dit commerciële inschattingen, technische aspecten, of artistiekinhoudelijke redenen betreft – behoudt de leverancier zich het recht voor om de opdracht per direct te annuleren.

Beschikbaarheid, medewerking en nakoming van afspraken

Artikel 10
Bij verstrekking van opdracht tot het doen van publiciteit dient de afnemer tijdig (vóór aanvang van de werkzaamheden) aan te geven in hoeverre de afnemer (en zijn/haar bandleden) beschikbaar is (/zijn) voor live optredens en interviews voor radio, TV en eventueel andere mediaplatforms.

Artikel 11
Wanneer de afnemer via de leverancier wordt uitgenodigd voor live optredens en/of interviews op radio, TV en eventueel andere media platforms, dan dient de afnemer binnen 2 werkdagen te reageren op het aanbod en binnen 5 werkdagen uitsluitsel te kunnen geven over de beschikbaarheid voor de betreffende uitnoding. De leverancier houdt zich het recht voor om de uitnodiging in te trekken, wanneer door de afnemer niet binnen 5 werkdagen uitsluitsel wordt gegeven over het al dan niet in willen gaan op de uitnodiging en tevens wanneer de uitnodigende partij van gedachten verandert.

Artikel 12
Wanneer de afnemer aan de leverancier te kennen heeft gegeven beschikbaar te zijn voor een (of meer) live optreden(s) en/of interview(s) op radio, TV en eventueel andere media platforms, dan zal, namens de afnemer, binnen 2 werkdagen de uitnodiging door de leverancier worden bevestigd aan de uitnodigende partij.

Artikel 13
Indien de afnemer verhinderd is tot nakoming van de afspraken omtrent de betreffende uitnodiging, dan dient deze de leverancier hiervan onverwijld, doch uiterlijk 5 dagen voor de datum van de afspraak hierover in te lichten. Indien mogelijk zal worden gezocht naar een alternatieve datum.

Tekst: concepten eenmalige herziening

Artikel 14
Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 15
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

Offerte en offertekosten

Artikel 16
Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend telefonisch gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan een (1) uur werk vraagt dan kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden. Indien een oriënterend gesprek meer dan een (1) uur duurt en/of overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 17
De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd. Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages, analyse en dergelijke journalistieke bijdragen mag de afnemer de in een volledig betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren. De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50% van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van de leverancier.

Artikel 18
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor veertien (14) dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

Kostensoorten

Artikel 19
In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden. Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere afnemer, dan zal de leverancier dat melden en met de afnemers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

Artikel 20
Andere materiële kosten en kosten van derden betreffen eventueel bijkomende kosten van hulpmiddelen en/of diensten van derden, zoals bijvoorbeeld:
– postzegels/portokosten
– enveloppen
– advertentiebudgetten (zoals voor Facebook, Google en meer)
– kosten voor webhosting en/of domeinregistratie
– verzorging van illustraties en/of fotografie
– vormgeving
– begeleiding van druk en afwerking
– overige organisatorische begeleiding
– teksten en vertalingen

Levering en eerste gebruiksrecht

Artikel 21
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

Artikel 22
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Vrijwaring

Artikel 23
De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier. De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

Artikel 23
Voor ideeën en tips van de leverancier die door de afnemer worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de afnemer de leverancier een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

Tarief & Betaling

Artikel 24
De overeengekomen, bij de omschrijving van de opdracht genoemde tarieven, zijn exclusief reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten, andere materiële kosten, kosten van derden en exclusief de wettelijke 21% BTW.

Artikel 25
Betaling geschiedt middels girale/bankaire overschrijving. Betalingsverplichting geldt in principe vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie (op radio, tv, internet, in drukwerk en overige). De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie. In sommige gevallen kan schriftelijk overeengekomen worden dat betaling dient te geschieden voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 25
De betaling geschiedt in twee termijnen: 50% van de te factureren vergoeding vóór of bij aanvang van de werkzaamheden en de resterende 50% van het totaal bedrag na voltooing van de werkzaamheden. Beide facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk. Indien maandelijkse betaling van toepassing is zal dit expliciet in de overeenkomst worden vermeld.

Artikel 26
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 30,= alles exclusief omzetbelasting.

Overigen bepalingen

Artikel 27
De leverancier behoudt zich het recht voor om alle resultaten van een publiciteitscampagne (recensies, quotes, YouTubes, aankondigingen, etc.) te (her-)gebruiken op de eigen website, de Facebook,- Twitter,- en Linkedin pagina’s (van Musiqmama), evenals alle andere sociale media, ter promotie van Musiqmama.

Artikel 28
De leverancier kan uitdrukkelijk in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor inhoudelijke reacties van de pers/media op het materiaal (de muziek /foto’s /video’s /teksten/etc.) van de afnemer (de band/artiest).

Geschillen

Artikel 29
Alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de leverancier is gevestigd.